കാറ്റും കടലും
ഹോം വാർത്തകൾ Display ENGLISH
ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ
ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ

ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ

18 സെപ്റ്റംബർ 2021

കൊച്ചി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി (കുസാറ്റ്) അഡ്വാൻസ്ഡ് സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റഡാർ റിസർച്ച് വിദഗ്ദ്ധർ തിരുവനന്തപുരം കരുംകുളത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ്, സസെക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചു.

വിശദാംശങ്ങൾ: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക